Възникнали кризисни събития


Динамичен ред: Crisis1.1.xls

ЗАГУБИ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА*1
Показатели Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 3 577 65 243 20 709 17 635 1 583 1 242 23 177
Пожари 2 448 1 061 11 - - - 6
Свлачища 71 9 632 3 791 3 357 234 200 468
Зeметресения 2 - - - - - -
Засушавания - - - - - - -
Наводнения 184 30 617 5 778 4 175 1 349 242 2 215
Бури, торнадо, смерч, вихрушка 29 3 267 186 - - - 117
Градушки 5 10 - - - - -
Снежни бури (снегонавяване) 87 351 - - - - 157
Заледявания, измръзвания 2 2 - - - - -
Аварии 1 9 - - - - 9
Катастрофи 734 20 052 10 926 10 103 - 800 20 204
Замърсявания (с химически вещества, с опасни
отпадъци, с битови отпадъци и други)
5 1 17 - - - -
Епидемии по хората 4 - - - - - -
Епидемии по животните (вкл. птиците) 3 1 - - - - -
Калaмитет 2 240 - - - - 1
Други кризисни бедствия и събития - - - - - - -

* Предварителни данни.
1Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 83 общински администрации.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
31.08.2017
Възникнали кризисни събития
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

"Сигурност на информацията и ОМП"

Лице за контакт

Валери Петров

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. "П. Волов" № 2,

София 1038

Електронна поща

VPetrov@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 794

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране18 ноември 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, щетите и загубите от тях, получените обезщетения и разходи за спешни и неотложни аварийни работи ( СНАР).

Използвани класификации

Номенклатура на видовете кризисни събития.

Обхват

Информацията се предоставя от териториалните общински администрации на база установените щети от постоянните общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Понятия и дефиниции

Кризисно събитие е внезапна или очаквана промяна, предизвикана от човешки дейности или природни явления, при които са нарушени или застрашени живота, здравето и имуществото на големи групи от хора, територия, околна среда, културните и в материалните ценности на страната.

Статистическа единица

Наблюдавани единици: предприятия, местни единици, домакинства и други, които са понесли щети от кризисните събития.

Статистическа съвкупност

Община, област и страна.

Географски обхват (територия)

Страната и регионите, за които се отнасят данните.

Времеви обхват

2010 – 2013 г.

Базисен период

2010 г.

Мерна единица

брой; хил. лв.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

По отделна план-програма.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация се публикува един път в годината.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Кризисни събития в съответствие със Закона за статистиката и Европейския кодекс на статистическите практики, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители се третират справедливо.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Кризисни събития: http://www.nsi.bg/bg/node/2891

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Указания за попълване.

Документация за качеството

Не се налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението Кризисни събития са:

Структури на МВР: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, неправителствени организации по защита на околната среда и водите и за научни разработки от физически лица.

Удовлетвореност на потребителите

Не са предприемани действия за измерване удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Не се прилага.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността зависи от методиките, използвани от общинските комисии за защита на населението.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват, съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне

Сроковете от предишната позиция стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Ревизия на данните се прави при необходимост, съгласно заложената методология.

Ревизия на данните - практика

Коригиране на данните.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни е събраната информация от общинските комисии за защита на населението при бедствия аварии и катастрофи.

Честота на събиране на данни

Годишно

Събиране на данни

От общините, на чиято територия са възникнали кризисни събития, след установяване на щетите от постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Валидиране на данни

Извършва се от ТСБ и ЦУ на НСИ.

Обработка на данни

Процес на обработка.

Изглаждане

Логически и аритметичен контрол за отстраняване на грешки.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: Възникнали кризисни събития
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml