Възникнали кризисни събития


Динамичен ред: Crisis1.1.xls

ЗАГУБИ ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА*1
Показатели Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 1 594 148 305 15 481 14 705 - 723 4 812
Пожари 741 1 250 707 707 - - 108
Свлачища 32 7 720 587 297 - 290 57
Зeметресения - - - - - - -
Засушавания 28 - - - - - -
Наводнения 159 135 530 12 227 11 883 - 332 3 980
Бури, торнадо, смерч, вихрушка 6 45 2 1 - - 16
Градушки 14 1 978 1 070 1 043 - - 32
Снежни бури (снегонавяване) 52 757 168 67 - 101 130
Заледявания, измръзвания 52 20 - - - - 20
Аварии 48 718 566 566 - - 466
Катастрофи 455 18 13 - - - -
Замърсявания (с химически вещества, с опасни
отпадъци, с битови отпадъци и други)
2 - - - - - -
Епидемии по хората - - - - - - -
Епидемии по животните (вкл. птиците) - - - - - - -
Калaмитет 1 125 - - - - -
Други кризисни бедствия и събития 4 144 141 141 - - 3

* Предварителни данни.
1Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети
от общински администрации.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
31.08.2018
Възникнали кризисни събития
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

Регионална статистика и индикатори за мониторинг

Лице за контакт

Финка Денкова;

Росица Петрова

Длъжност

началник на отдел;

държавен експерт

Адрес

ул. "П. Волов" № 2,

София 1038

Електронна поща

fdenkova@nsi.bg;

rspetrova@nsi.bg

Телефон

+359 02 9857 735;

+359 02 9857 771

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване30 ноември 2017 г.
Дата на публикуване30 ноември 2017 г.
Дата на последно актуализиране30 ноември 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните са резултат от проведено специализирано статистическо изследване за възникнали кризисни събития на територията на страната, щетите и загубите от тях, получените обезщетения и разходи за спешни и неотложни аварийни работи (СНАР).

Използвани класификации

Номенклатура на видовете кризисни събития.

Обхват

Изчерпателно изследване. Информацията се предоставя от общинските администрации.

Понятия и дефиниции

Кризисно събитие е внезапна или очаквана промяна, предизвикана от човешки дейности или природни явления, при които са нарушени или застрашени живота, здравето и имуществото на големи групи от хора, територия, околна среда, културните и в материалните ценности на страната.

Статистическа единица

Кризисно събитие. 

Статистическа съвкупност

Кризисните събития, настъпили на територията на страната. Изследването е изчерпателно.

Географски обхват (територия)

Територията на Република България.

Времеви обхват

2010 – 2016 г.

Базисен период

2010 г.

Мерна единица

брой; хил. лв.

Отчетен период

Календарна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения
  • Закон за статистиката;
  • Национална статистическа програма.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Закон за статистиката

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

 

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Кризисни събития в съответствие със Закона за статистиката и Европейския кодекс на статистическите практики, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители се третират справедливо.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Кризисни събития: http://www.nsi.bg/bg/node/2891

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Указания за попълване.

Документация за качеството

Не се налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация са:

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, неправителствени организации, научни организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота
Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно.

Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват, съгласно Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ

Точност на представяне

Спазват се сроковете за предоставяне на данните, посочени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Неприложимо

Сравнимост във времето

Неприложимо

Съгласуваност между предметни области

Неприложимо

Вътрешна съгласуваност

Неприложимо

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика
Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

Статистически формуляр „Справка за загубите от кризисни събития“ на хартиен носител и/или он-лайн въвеждане на информацията в ИС „Бизнес статистика“.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

От общинските администрации, на чиято територия са възникнали кризисни събития.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Възникнали кризисни събития
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Възникнали кризисни събития
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml