Използване на ИКТ от домакинствата


Използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Наука, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Мая Папазова

Длъжност

Държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

mpapazova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 733

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване11 декември 2015 г.
Дата на публикуване11 декември 2015 г.
Дата на последно актуализиране11 декември 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата се провежда веднъж годишно като е част от програмата за статистически изследвания на Европейската общност. Методологията и статистическия инструментариум са напълно хармонизирани съгласно изискванията на Евростат и Регламент №808/2004. Данните от изследването са представителни на национално и ниво региони за планиране.

Използвани класификации

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 до 2010 година;

· Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 от 1.01.2011 година;

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97) до 2013 година;

· Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011) от 2014 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата обхваща около 4800 домакинства и 11000 лица между 16 и 74 години от различни региони на България. За осигуряване на представителни и с достатъчна стохастична точност резултати за съвкупностите на лицата и домакинствата е проектирана представителна на национално и регионално ниво двустепенна гнездова извадка. Извадката е стратифицирана, като за райониращи са използвани административните области в страната (28 на брой) и местоживеенето на лицата (град, село). В резултат на стратифицирането са получени общо 56 страти (28 страти на градското и 28 страти на селското население).

Понятия и дефиниции

Изследването включва въпроси на ниво домакинства и на ниво лица.

Използването на ИКТ в домакинствата и от лицата обхваща следните области:

· Достъп до избрани информационно-комуникационни технологии (данни се събират на ниво домакинства);

· Използване на компютри, място на достъп, честота на използване, дейности (данни на ниво лица);

· Използване на Интернет (данни на ниво лица);

· Електронна търговия (данни на ниво лица);

· Специални модули.

Статистическа единица

Домакинства и лица в тях.

Статистическа съвкупност

Съвкупността на домакинствата се състои от обикновените домакинства в страната, които имат поне един член на възраст 16 - 74 години. В обекта на изследване не са включени колективните (институционалните) домакинства, а също и домакинства, които се състоят от лица под 16 и над 74 години. Съвкупността на лицата се състои от всички лица на възраст 16 – 74 години.

Географски обхват (територия)

Цялата страна.

Времеви обхват

Изследването се провежда от 2004 г. на годишна база. Съдържанието на въпросника се актуализира всяка година и затова някои променливи нямамт пълен динамичен ред. 

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой и процент.

Отчетен период

Година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент №808/2004 на ЕП и Съвета за статистика на информационното общество;

· Инициативата на ЕС i2010;

· Национална програма за ускорено развитие на информационното общество 2008 – 2010.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26).

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно датите за публикуване определени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение на интернет сайта на НСИ.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· България - статистическа панорама;

· Устойчиво развитие.

Онлайн база данни

Данни за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Информационно общество - Използване на ИКТ от домакинствата: http://www.nsi.bg/bg/node/2805

Достъп до микроданни

Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методологически наръчник на Евростат за статистика на информационното общество.

Документация за качеството

Национални доклади за качество, съдържащи обща методологическа информация, за статистическата единица, за целевата съвкупност, за проектиране на извадката, отговорили и неотговорили, обработка на данните и извадкови грешки.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Методологическият наръчник осигурява насоки и стандарти за провеждане на изследването.

Оценка на качеството

Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните се използват от Европейската комисия за оценка на напредъка на стратегията „Европа 2020“, както и на национално ниво от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за оценка на индикаторите по програма „Цифрова България 2015“ и от други потребители в страната.

Удовлетвореност на потребителите

Не е налична.

Пълнота

Не е налична.

Точност и надеждност
Обща точност

Точността и надеждността на данните е осигурена в съответствие с критериите, определени в Методологическия наръчник на Евростат за статистика на информационното общество.

Извадкови грешки

За определен набор от показатели и групировки се изчисляват стандартни извадкови грешки с помощта на специализиран статистически софтуер.

Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне

Всички резултати са предоставени навреме.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Пълна сравнимост с всички страни-членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Частична сравнимост поради промени в общата методология.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не са налични.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Ревизия на данните - практика

В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

Статистическа обработка
Източници на данни

Лица на възраст 16-74 години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Лично интервю.

Валидиране на данни

Валидирането на данните е извършено от Националния Статистически Институт, а Евростат провежда тестове за качество.

Обработка на данни

Не се прилага.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Използване на Интернет от домакинствата и лицата между 16 и 74 години
  • Достъп на домакинствата до интернет
  • Домакинства с широколентов достъп до интернет
  • Използване на компютри от лицата по място на достъп
  • Лица, регулярно използващи интернет
  • Използване на интернет от лицата по място на достъп
  • Лица, използващи интернет за лични цели
  • Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с обществени институции
  • Е-умения на лицата
  • Лица, които никога не са използвали интернет
 • Електронна търговия
  • Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели
  • Вид на поръчваните стоки и услуги от лицата по интернет
  • Закупуване на стоки и услуги от лицата по местонамиране на продавача
  • Проблеми, срещани при поръчки или покупки на стоки и услуги през интернет
  • Причини, поради които лицата не пазаруват по интернет
 • България 2009 - статистическа панорама
  Националния статистически институт представя на потребителите на статистическа информация годишната публикация "България 2009 - статистичеса панорама".
 • Устойчиво развитие на България 2008
  Устойчиво развитие на България 2008
  Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители годишната публикация „Устойчиво развитие на България 2008”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Социално-икономическо развитие;
  • Устойчиво потребление и производство;
  • Социално включване;
  • Демографски промени;
  • Обществено здраве;
 • Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Статистически справочник 2009 (на английски език)
  Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
 • България 2008 - статистическа панорама
  България 2008 - статистическа панорама
  Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "България 2008 - статистическа панорама".
  В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2008 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Статистически справочник 2009
  Статистически справочник 2009
  Уважаеми читатели,
  Излезе от печат новата публикация "Статистически справочник 2009".
  Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
   
  Публикацията съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2004 - 2008 година.
 • Устойчиво развитие на България 2007
  Устойчиво развитие на България 2007
  Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата годишна публикация “Устойчиво развитие на България 2007”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Социално-икономическо развитие
  • Устойчиво потребление и производство
  • Социално включване
  • Демографски промени
  • Обществено здраве
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.