Формуляр "Годишен отчет на предприятията с горскостопанска дейност през 2015 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр СС 00030 „Годишен отчет на предприятията, извършващи горскостопанска дейност през 2015 година”

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2016 година.

С формуляра се събира информация за производство и продажби на необработен дървен материал, на недървесни горски продукти, както и данни за дейностите,  извършвани в горските територии - собственост на държавата, на общините, на частни юридически или на частни физически лица.

Отчетът се попълва задължително от всички предприятия с горскостопанска дейност, без тази на Държавните горски предприятия. Тяхната дейност се отчита от Териториалните им поделения (държавни горски и ловни стопанства).

Отчетът се представя в съответното отдел „Статистически изследвания“ на Териториално статистическо бюро (ТСБ) в срок до 20.05.2016 г. по един от следните начини:
• Чрез попълване на електронен формуляр (в off-line режим) и изпращането му по електронната поща на посочените по-долу електронни адреси.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката (обн. ДВ, бр. 57 от 25.06.1999 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.). Конфиденционалността на информацията за Вашето предприятие е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

За повече информация използвайте посочените телефони на експертите, отговарящи за отчета в отделите „СИ“ и ЦУ на НСИ. При проблеми от техническо естество, може да търсите съдействие от Ралица Радовска на тел.: 02/ 9857-478, а по въпроси, свързани с методологията на изследването -  от Мария Йорданова на тел.: 02/9857-546 и Гиргина Николова - на тел. 02/9857-646.
Отдел „Статистически изследвания“
Експерт
Телефон
Електронен адрес на отделите
„Статистически изследвания“ в ТСБ
ОСИ Благоевград
Румяна Михова
073 / 889 65 23
ОСИ Бургас
Кармен Димитрова
056 / 85 19 23
ОСИ Варна
Нина Танева
052 / 57 52 14
ОСИ Велико Търново
Николай Николов
062 / 61 45 25
ОСИ Видин
Анна Иванова
094 / 60 92 73
ОСИ Враца
Петя Манчева
092 / 66 86 74
ОСИ Габрово
Марияна Спасова
066 / 81 97 35
ОСИ Кърджали
Илиана Баръмова
0361 / 6 70 36
ОСИ Кюстендил
Гергана Христова
078 / 55 96 63
ОСИ Ловеч
Мариана Йочева
068 / 68 60 81
ОСИ Монтана
Мариела Петкова
096 / 39 18 32
ОСИ Пазарджик
Христина Янева
034 / 40 27 25
ОСИ Перник
Анелия Славова
076 / 68 86 60
ОСИ Плевен
Димитра Лазос
064 / 89 04 33
ОСИ Пловдив
Пенка Петкова
032 / 65 87 23
ОСИ Разград
Анита Златева
084 / 61 61 37
ОСИ Русе
Янка Богословова
082 / 81 14 35
ОСИ Силистра
Миглена Фердинандова
086 / 81 83 17
ОСИ Сливен
Радостина Митева
044 / 61 34 30
ОСИ Смолян
Магда Грамадарова
0301 / 6 74 30
ОСИ София-град
Милена Димитрова
02 / 9857 405
ОСИ София
Анета Тотева
02 / 9857-228
ОСИ Стара Загора
Петя Петкова
042 / 61 94 26
ОСИ Добрич
Наталия Петрова
058 / 65 53 31
ОСИ Търговище
Маргарита Дякова
0601 / 6 94 32
ОСИ Хасково
Стоянка Въчева
038 / 60 88 73
ОСИ Шумен
Мариян Иванов
054 / 85 06 28
ОСИ Ямбол
Емилия Петрова
046 / 68 63 24