Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)


Бюджетни разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - Бюджетни разходи за НИРД
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„НИРД, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Ваня Желева

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

vjeleva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 158

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване29 октомври 2015 г.
Дата на публикуване29 октомври 2015 г.
Дата на последно актуализиране29 октомври 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на бюджетните разходи за НИРД осигурява международно съпоставима информация за държавната подкрепа за развитие на НИРД.

Използвани класификации

Номенклатура за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007).

Обхват

Бюджетните разходи за НИРД обхващат финансираната от държавния бюджет НИРД, осъществявана както на територията на страната, така и извън нея. Ежегодният членски внос в бюджета на международни научни организации, както и плащанията от бюджета, свързани с участието на Република България в двустранни и многостранни научноизследователски програми, също се третират като бюджетни разходи за НИРД.

Понятия и дефиниции

Показателят „Бюджетни разходи за НИРД” включва текущите разходи и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД.

В зависимост от крайната цел на научноизследователските проекти държавните бюджетни разходи за НИРД са разпределени по социално-икономически цели на базата на Номенклатурата за анализ и сравнение на научните програми и бюджети (NABS 2007).

Статистическа единица

Единици на наблюдение са министерства и агенции, финансиращи НИРД.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно и обхваща всички министерства и ведомства, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

от 2007 г. - последна отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Хиляди левове.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Срокът за разпространение на статистическата информация е посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ.

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения
Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика НИРД, иновации и информационно общество

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методическо ръководство „Фраскати” (Proposed standard practice for surveys on research and experimental development - Frascati Manual, OECD, 2002), възприето от Евростат за статистически изследвания на научноизследователската и развойна дейност;

· Методология на статистическото изследване на бюджетните разходи за НИРД.

Документация за качеството

Доклад за качеството на статистическите данни за бюджетните разходи за НИРД. 

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за бюджетните разходи за НИРД по социално-икономически цели е в съответствие с препоръките на Методическото ръководство „Фраскати”.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Осигурена е необходимата пълнота на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват 6 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Сроковете стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за България са сравними с тези на останалите страни членки на Европейския съюз.

Сравнимост във времето

Данните са сравними във времето.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Различията между данните за бюджетните разходи за НИРД и разходите за осъществена НИРД, финансирани от бюджета са минимални и се обясняват със съществуващите разлики в методологията.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо изследване на бюджетните разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на всички министерства и ведомства, първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Въпросникът се изпраща на респондентите както на хартия, така и по електронната поща.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2014 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

 • Статистически справочник 2014

  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

Страници