Достъп до обществена информация по ЗДОИ

Националният статистически институт (НСИ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със статут на държавна агенция със седалище гр. София. НСИ осъществява независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон. Функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работа на Националния статистически институт, както и правомощията на председателя, се уреждат с Устройствения правилник на НСИ.
 
Приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация,
отдел "Връзки с потребителите и е-услуги",
дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите"
 
София 1038,
ул. "П. Волов" № 2,
Приемна за потребители, Информационен коридор,
работно време: понеделник - петък, 9:00 - 17:00 ч.

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и в статистическите отдели в областните центрове към териториалните статистически бюра (ТСБ) на НСИ.