Главен счетоводител в отдел „Обща администрация“ в ТСБ - Югозапад

Публикуван на: 12.06.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 24.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Териториално статистическо бюро (ТСБ) - Югозапад при Национален статистически институт, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЮЗ-РД-04-75 /12.06.2019 г. на директора на ТСБ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността – Главен счетоводител в отдел „Обща администрация“ в Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен –  бакалавър
2. Професионален опит – 3 години или ранг IV младши
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – счетоводство, икономика или друга подходяща за длъжността специалност;
2. Компютърна грамотност - Windows (10), MS Office (2010), владеене на счетоводни продукти (ПП Конто и ПП ОМЕКС-Заплати и ОМЕКС-Хонорари).

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.30 до 11.30 и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югозапад (високо тяло), гр. София, ул. „Панайот Волов“ №2, ет. 1, стая 104 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на ТСБ - Югозапад.

Кратко описание на длъжността: Организира, ръководи и осигурява финансово- счетоводното, административно и стопанско обслужване на ТСБ, като второстепенен бюджетен разпоредител към НСИ, съгласно Закона за счетоводството в бюджетната дейност и други нормативни документи.

VIII. Размер на основната месечна заплата - 1350 лева.