Старши експерт в отдел “Статистически изследвания - Видин” към ТСБ - Северозапад

Публикуван на: 10.06.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 21.06.2019 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 10а от Закона за държавния служител,
чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от НПКДС и Заповед СЗ-РД-04-41/10.06.2019 г.
на Директора на Териториално статистическо бюро - Северозапад
 
ОБЯВЯВА
 
І. Конкурс за заемане по служебно правоотношение на 1 незаета щатна длъжност “Старши експерт” в отдел “Статистически изследвания - Видин” към ТСБ - Северозапад при следните минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно - квалификационна степен – бакалавър.
2. Професионален опит – 1 година.
3. Ранг - V младши.
4. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, въз основа на компетентностите, необходими за експертните длъжности в администрацията:
4.1 Специалност – статистика и иконометрия, икономика, математика и други специалности подходящи за длъжността.
4.2 Компютърна грамотност – Windows (7, 10), MS Office (2007, 2010), Internet.

ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.

ІІІ. Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен и допълнителна квалификация.
3. Декларация от лицето по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност.
4. Копие от документ, удостоверяващ професионалния опит.

ІV. Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден в сградата на ТСБ - Северозапад, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 1, ет. 3, ст. 311 от 09:00 до 11:30 и от 13:00 до 16:30 часа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

V. Срокът за подаване на документите е 10-дневен и започва да тече от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Краен срок за приемане на документи 21.06.2019 г.

. Съобщенията, свързани с обявяването на конкурса и конкурсната процедура се поставят на таблото за съобщения на етаж 3 в сградата на ТСБ - Северозапад, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на НСИ.

VІІ. Кратко описание за длъжността – събиране, оглед и обработка на статистически данни. Участва в статистически наблюдения и извършва анкетни изследвания,включени в национални статистически програми или допълнителни споразумения.

VІІІ. Основен размер на работната заплата – 700.00 лева.