Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - София“, сектор „Социални статистики“ в ТСБ - Югозапад

Публикуван на: 10.06.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Териториално статистическо бюро (ТСБ) - Югозапад при Национален статистически институт, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЮЗ-РД-04-73/10.06.2019 г. на директора на ТСБ

Обявява:

I. Конкурс за длъжносттаСтарши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“, сектор „Социални статистики“ в Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен –  бакалавър
2. Професионален опит – 1 година или ранг V младши
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – статистика, икономика или друга подходяща за длъжността специалност;
2. Компютърна грамотност.

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.30 до 11.30 и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югозапад (високо тяло), гр. София, ул. „Панайот Волов“ №2, ет. 1, стая 104 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на ТСБ - Югозапад.

VIII. Кратко описание на длъжността: Събиране, оглед, обработка и предоставяне на статистическа информация.

IX. Размер на работната заплата - 750 лева.