Началник на отдел „Правни дейности“ към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 05.06.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 19.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-420/05.06.2019 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „Началник на отдел”  - 1 щ. бр. в отдел „Правни дейности“ към дирекция „Обща администрация“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – магистър, с придобита юридическа правоспособност;
2. Професионален опит – 4 години;
3. Ранг – III мл. ранг;
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;

IV. Начин на провеждане на конкурса – тест, решаване на казус и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от  9.00 до 17.00 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, Ниско тяло, ет. 4,  стая 418 до 14 /четиринадесет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

VIII. ратко описание на длъжността: Организиране и координиране на дейностите, свързани с правното обслужване на НСИ; Разработване и актуализиране на вътрешните правила и актове на НСИ и изготвяне на правни консултации, становища и обосновки в процеса на развитие на европейското законодателство в областта на статистиката и неговото пряко прилагане и/или транспортиране в националната нормативна уредба; Съблюдаване законосъобразното изготвяне на заповеди и други правни актове;

IX. Размер на основната заплата - 1900 лв.