Старши счетоводител в отдел “Обща администрация” към ТСБ - Северозапад

Публикуван на: 06.06.2019 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Съгласно чл. 21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/05.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № СЗ-РД-04-32/14.05.2019 г на директора на ТСБ-Северозапад за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Обща администрация”  на Териториално статистическо бюро – Северозапад:

Въз основа на преценката и нормативните изисквания за заемане на длъжността  комисията реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Елена Иванова Илиева
2
Мария Михайлова Одажиева
3
Нели Андрова Поповска
4
Яница Иванова Илиева
5
Иванка Бенчева Иванова
6
Наталия Симеонова Кастрова
7
Ивелина Милчева Тодорова
8
Борислав Величков Георгиев
9
Димитър Величков Костадинов


Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 20.06.2019 г. от 09:00 часа в сградата на ТСБ-Северозапад, ул. „Хан Крум” № 1,  стая 409.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 20.06.2019 г. от 13:00 ч. в сградата на ТСБ-Северозапад, ул. „Хан Крум” № 1, стая 308.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Старши счетоводител” в отдел „Обща администрация” при ТСБ - Северозапад, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:     

1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ
 
4. Специфични познания за длъжността
4.1. Закон за счетоводството;
4.2. Закон за публичните финанси;
4.3. ЗДБРБ за 2019 г.;
4.4. ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на ДБРБ за 2019г.;
4.5. Указания за прилагането на националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия - указания на Министерството на финансите, ДДС №20 от 14.12.2004г. (актуализация);
4.6. Указания на Министерството . на финансите, Дирекция „Държавно съкровище;
4.7. Методическо ръководство по прилагане Сметкоплана на бюджетното предприятие;
4.8. Закон за данък върху добавената стойност и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност;
4.9. Закон за корпоративното подоходно облагане;
4.10. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
4.11. Наредба за командировките в страната;
4.12. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;
4.13. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
4.14. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
4.15. Кодекс на труда;
4.16. Кодекс за социалното осигуряване;
4.17. Закон за здравното осигуряване.
 
                                                                                                     (Полина Цветкова)
 
Файл: