Началник на сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и ОМП“, подчинена пряко на председателя на НСИ

Публикуван на: 13.05.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2019 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-339/10.05.2019 г. на Председателя на НСИ
 
Обявява:
 
I. Конкурс за длъжността Началник на сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и ОМП“, подчинена пряко на председателя на НСИ.
 
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 4 години или III младши ранг.
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Информационни и комуникационни технологии, Математика, Информатика, Национална сигурност, Технически науки.
 
IV. Специфични изисквания:
1. Да отговаря на изискванията за издаване на документ за работа с класифицирана информация – ниво „Секретно“;
2. Документ за завършено обучение по защита на класифицираната информация към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ);
3. Документ за вътрешен одитор по информационна сигурност по стандартите на ISO/IEC 27001/2013 и ISO 19011/2018.
 
V. Начин на провеждане на конкурса – чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Място и роля на сектор „Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и ОМП“ в системата на НСИ и визия за развитие на информационната сигурност“ и интервю.
 
VI. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
5. декларация от лицето, че няма пречка да получи разрешение за достъп до класифицирана информация – ниво „Секретно“.
6. Удостоверение за завършено обучение по защита на класифицираната информация към ДКСИ.
 
VII. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.30 часа до 11.30 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, Ниско тяло, стая 402 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
 
VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.
 
IX. Кратко описание на длъжността:
Подпомага ръководството на НСИ в организирането и изпълнението на задачите, свързани с отбраната на страната и националната сигурност.
Ръководи в административно отношение цялостната работа на сектор “Сигурност на информацията, информационните и комуникационни технологии и ОМП” и Регистратурата за класифицирана информация.
Следи за спазване изискванията на ЗЗКИ и на нормативните документи, свързани с организационно-мобилизационната подготовка.
Разработване и внедряване на политиката по информационна сигурност, процедурите и планове, като следи за хармонизираност с действащото законодателство, наличните международни стандарти и общоприетите добри практики.
 
X. Размер на основната месечна заплата - 1600 лв.