Младши експерт - 1 щ. бр. в отдел „Регионална статистика и индикатори за мониторинг“ към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 13.05.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-332/09.05.2019 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „младши експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Регионална статистика и индикатори за мониторинг“ към дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен –  професионален бакалавър;
2. Професионален опит – не се изисква;
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Статистика, икономика, информатика, хуманитарни дисциплини;
2. Компютърна грамотност – много добро познаване на MS Office и ползване на други програмни продукти за обработка на данни;
3. Английски език – работно ниво;

IV. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;

VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от  9.00 до 17.00 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, Ниско тяло, ет. 4,  стая 418 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

VIII. Кратко описание на длъжността:

Да подпомага изпълнението на главната цел на НСС, за усъвършенстване разработване, производство и разпространение на качествена статистическа информация, като:
  • Подпомага и участва в процесите по интеграция на статистически и пространствени данни  в НСИ;
  • Подпомага и участва в производствения процес на статистическа информация за системите от показатели за мониторинг на глобални, европейски и национални инициативи и програми;

IX. Размер на основната заплата - 700 лв.