Старши юрисконсулт - 1 щ. бр. в отдел „Правни дейности“ към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 13.05.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 23.05.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

        Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-333/09.05.2019 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” - 1 щ. бр. в отдел „Правни дейности“ към дирекция „Обща администрация“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – магистър, с придобита юридическа правоспособност;
2. Професионален опит – 2 години;
3. Ранг – IV мл. ранг;
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Право;
2. Участие в организирани комисии за обществени поръчки по ЗОП ще се счита за предимство;

IV. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

VI.  Документите за участие се приемат всеки работен ден от  9.00 до 17.00 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, Ниско тяло, ет. 4,  стая 418 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

VIII. Кратко описание на длъжността: Участие в процеса по осъществяване на юридическа помощ във връзка с цялостната дейност на НСИ. Изготвяне на становища, разработване и актуализиране на вътрешните правила и нормативни актове на НСИ. Вземане на участие в конкурси за държавни служители и процедури по ЗОП. Изготвяне на правни становища и обосновки в процеса на развитие на европейското законодателство в областта на статистиката и неговото прилагане или транспортиране в националната нормативна уредба.

IX. Размер на основната заплата - 1100 лв.