Главен експерт - 1 щ. бр. в отдел „Финансови национални сметки“ към дирекция „Макроикономическа статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 08.05.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-321/07.05.2019 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „Главен експерт” - 1 щ. бр. в отдел „Финансови национални сметки“ към дирекция „Макроикономическа статистика“ при Централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 3 години;
3. Ранг – IV мл.
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Статистика, икономика, финанси;
2. Компютърна грамотност – много добро познаване на MS Office - Excel, Word;
3. Език – Английски език – работно ниво;

IV. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.

V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
4. копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж на лицето;

VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от  9.00 до 17.00 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, Ниско тяло, ет. 4,  стая 418 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

VIII. Кратко описание на длъжността:

Отговаря и участва в разработването и съгласуването на годишни финансови национални сметки за определени сектори на икономиката, съгласно методологията на Европейската система от сметки (ЕСС‘2010). Отговаря за разработването на ЕСС‘2010, таблица 9 „Видове данъци и социални осигуровки“ и Национален лист на данъците. Отговаря за актуализацията на нормативната база в областта на финансовите национални сметки и данъците и социалните осигуровки.

IX. Размер на основната заплата - 1040 лв.