Младши експерт - две щатни бройки в отдел „Годишна бизнес статистика“ към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 08.05.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-320/07.05.2019 г. на Председателя на НСИ
 
Обявява:
I. Конкурс за длъжността „младши експерт” – 2 (две) щатни бройки в отдел „Годишна бизнес статистика“ към дирекция „Бизнес статистика“ при Централно управление на Националния статистически институт.
 
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
2. Професионален опит – не се изисква.
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – Статистика и иконометрия, Икономика;
2. Компютърна грамотност – много добро познаване на MS Office-Excel, Word;
3. Английски език – работно ниво.
 
IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и интервю.
 
V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
 
VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, Ниско тяло, стая 418 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
 
VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.
 
VIII. Кратко описание на длъжността: Участие в събирането, огледа и обработката на статистически данни в областта на структурната бизнес статистика, производството и продажбите на промишлени продукти, статистиката на финансовите и нефинансовите предприятия и специфичните изследвания по икономически дейности.
 
IX. Размер на основната заплата - 700 лв.