Главен експерт - 1 щ. бр. в отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 14.05.2019 г.

Препис – извлечение

от Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-05-330/09.05.2019 г. на председателя на НСИ за провеждане на конкурсна процедура за заемане на  длъжността „Главен експерт” в отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта”, дирекция „Бизнес статистика” в ЦУ на  НСИ.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до конкурса кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Олга Лазарова Костадинова
2
Мария Петрова Караджова
3
Цветелина Тодорова Веселинова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 06.06.2019 г. от 9.30 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, ет. партер, зала „Пресцентър”.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 06.06.2019 г. от 11.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2. ет. партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Председател на комисията: /п/                   
                                                                                                    (Анастас Троянски)
 

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Общи познания:
1.1.  Закон за държавния служител
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/content/19/):
2.1.  Закон за статистиката.
2.2.  Устройствен правилник на НСИ.
 
3. Метаданни и методология:
3.1.  Статистически данни, тема „Бизнес статистика“, рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“, под-рубрика „Месечни данни“ – Индекси на промишленото производство; Индекси на строителната продукция; Индекси на оборота в промишлеността; Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети; Индекси на цени на производител в промишлеността. (http://www.nsi.bg/bg/node/880/)
 
3.2.  Статистически данни, тема „Бизнес статистика“, рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“, под-рубрика „Тримесечни данни“ – Индекси на оборота в услугите; Индекси на цени на производител в услугите. (http://www.nsi.bg/bg/node/956/)
 
3.3.  Статистически данни, тема „Бизнес статистика“, рубрика „Инвестиции“, под-рубрика „Тримесечни данни“ – Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности. (http://www.nsi.bg/bg/node/1837/)
 
3.4.  Статистически данни, тема „Бизнес статистика“, рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“, под-рубрика „Други месечни и тримесечни данни“ – Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради.
 
Файл: