Заседание на Националния статистически съвет

На 26 ноември 2018 г. се проведе заседание на Националния статистически съвет (НСС).

Съгласно член 6 от Правилника за дейността на НСС г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, предложи за нов председател на Националния статистически съвет г-н Стоян Цветков, гост-професор в Университета за национално и световно стопанство - София, поради подадена молба от проф. Христина Вучева за освобождаване по собствено желание. Беше изказана благодарност на проф. Христина Вучева за нейното дългогодишно активно участие в дейността на Националния статистически съвет. С единодушие проф. Стоян Цветков беше избран за председател на НСС. Предложените двама нови представители от БНБ и НАП също бяха одобрени за членове на НСС.

Обсъден и приет беше Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2018 година. През изминалата година НСИ проведе 267 статистически изследвания и дейности, а органите на статистиката - 46. В отчета е направен детайлен преглед на изпълнението на всички изследвания и стратегически приоритети през 2018 година. Членовете на НСС изразиха положително становище относно неговото съдържание и обхват.

На заседанието беше разгледан разработеният от НСИ проект на Национална статистическа програма за 2019 година. В нея е предвидено провеждането на общо 270 статистически изследвания и дейности от Националния статистически институт и 45 статистически изследвания и дейности от органите на статистиката. В проекта на програмата са включени 23 нови изследвания, дейности и проекти на НСИ, както и едно ново изследване и един нов проект на Министерството на земеделието, храните и горите. След като беше подчертана добрата работа в рамките на Националната статистическа система, проектът на Националната статистическа програма за 2019 година беше одобрен от всички присъстващи.