Заседание на Националния статистически съвет

На 26 ноември 2018 г. от 14:00 часа в сградата на НСИ ще се проведе заседание на Националния статистически съвет, който е висшият консултативен орган в областта на статистиката на национално ниво. На заседанието ще бъдат предложени и избрани нов председател и двама членове на съвета. Ще бъде представен и обсъден Отчетът за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2018 година.

Друг основен момент в заседанието ще бъде обсъждането и приемането на подготвения от НСИ проект на Национална статистическа програма за 2019 година, която отразява националните и европейските потребности и е съобразена с приоритетите, заложени в Европейската статистическа програма за периода 2013 - 2017 година (разширена в съответствие с Финансовата рамка до 2020 година).