Старши експерт в отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“ към дирекция „Бизнес статистика“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 05.11.2018 г.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА– СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА И СТАТИСТИКА НА ТРАНСПОРТА“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БИЗНЕС СТАТИСТИКА“ ПРИ НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и съгласно протокол от 30.10.2018 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-876/30.10.2018 г. на председателя на Националния статистически институт (НСИ), до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия
1
Надежда Димитрова Симеонова-Тодорова
2
Василка Бойчева Петрова
 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 15.11.2018 г. от 09:30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 15.11.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2 партер, зала „Пресцентър”.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

1. Общи познания:
1.1. Закон за държавния служител /глава втора и трета/;
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/19/):
2.2. Закон за статистиката.
2.3. Устройствен правилник на НСИ.
 
3. Метаданни и методология:
3.1. Статистически данни, тема „Бизнес статистика“, рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“, под-рубрика „Месечни данни“ – Индекси на промишленото производство; Индекси на строителната продукция; Индекси на оборота в промишлеността; Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети; Индекси на цени на производител в промишлеността. (http://www.nsi.bg/bg/node/880/)
3.2. Статистически данни, тема „Бизнес статистика“, рубрика „Краткосрочна бизнес статистика“, под-рубрика „Тримесечни данни“ – Индекси на оборота в услугите; Индекси на цени на производител в услугите. (http://www.nsi.bg/bg/node/956/)
 
05.11.2018г.                                      Председател на комисията:          /П/
                                                            /Анастас Троянски/

 

Файл: