Екип от Държавната статистическа служба на бившата югославска република Македония посети НСИ за обучение в областта на хармонизираните индекси на потребителските цени

В периода 19 - 21 септември 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на тридневно обучение, в което експерти от отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност“ запознаха колегите си от Държавната статистическа служба на бившата югославска република Македония с българския опит в областта на хармонизираните индекси на потребителските цени.

Посещението с цел обучение е организирано в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейската комисия (IPA 2015) с бенефициенти страните от Балканския регион.

Срещата беше открита от заместник-председателя на НСИ д-р Богдан Богданов. Обучението на македонските експерти беше ръководено от г-жа Албена Данчева,  началник на отдел „Потребителски цени, цени на жилища и паритети на покупателната способност“, с участието на eксперти от отдела.

Основните теми, разгледани и дискутирани по време на работното посещение, бяха:
• Преглед и прилагане на законодателството в областта на статистиката на потребителските цени;
• Българският опит при прилагането на методите за оценка на качеството;
• Третиране на сезонните продукти;
• Процедури за събиране и валидация на данните;
• Хармонизиран индекс на потребителските цени при постоянни равнища на данъците;
• Класификация на подиндекси на ХИПЦ на напълно или частично администрирани на 5-о ниво на КОИКОП;
• Нова структура на инвентаризация (inventory) на източниците и методите на ХИПЦ и докладите за качеството;
• Конструиране и производство на индексите на цените на жилищата.

Посещението допринесе за затвърждаване на добрите отношения между двете статистически служби и е предпоставка за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между тях.