Две длъжности - Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - София“, сектор „Многосекторна статистика“ в ТСБ - Югозапад при НСИ

Публикуван на: 09.10.2018 г.
 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
от Протокол №1 от 08.10.2018 г. на комисията, назначена със заповед № ЮЗ-РД-04-73/05.10.2018 г. на директора на ТСБ – Югозапад за заемане на две длъжности – старши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“, сектор „Многосекторна статистика“ на Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт
 
СПИСЪК
НА  ДОПУСНАТИТЕ  И  НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ
 
 
Въз основа на преценката комисията реши:
 
А. Допуска до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
Бранимир Лъчезаров Борисов
2
Цветомир Николаев Петров
3
Лилия Стоянова Патова - Манчева
4
Ирена Борисова Нонева
5
Анита Цветанова Златкова
6
Десислава Железова Янева
7
Мариана Милчева Асенова
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 26.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ТСБ – Югозапад, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, етаж 1, стая 101.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе на 26.10.2018г. от 13.00 ч. в сградата на ТСБ – Югозапад, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, етаж 1, стая 101.
 
Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати .
 
 
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кaндидати за заемане на две длъжности - старши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“, сектор „Многосекторна  статистика“ на Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт
 
1. Общи познания за българската администрация
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на РБългария, 2013 – 2017 година;
2.3. Устройствен правилник на НСИ;
2.4. Национална статистическа програма за 2018 година;
2.5. Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги;
 
3. Базови познания в областта на статистика
3.1. Учебни помагала по обща теория на статистиката;
3.2. Интернет страници на НСИ.
 
    Председател на комисията: (п)
/ Петранка Атанасова /
Дата: 08.10.2018 г.
 
Файл: