Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - София“, сектор „Анкетни проучвания“ в ТСБ - Югозапад при НСИ

Публикуван на: 11.10.2018 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол №1 от 11.10.2018 г. на комисията, назначена със заповед № ЮЗ-РД-04-75/05.10.2018 г. на директора на ТСБ – Югозапад за заемане на длъжността – младши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“, сектор „Анкетни проучвания“ на Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Въз основа на преценката комисията реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Даниела Стойчева Македонска
2
Наташа Георгиева Кирилова
3
Мариана Милчева Асенова

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ТСБ – Югозапад, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, етаж 1, стая 101.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе на 22.10.2018г. от 13.00 ч. в сградата на ТСБ – Югозапад, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, етаж 1, стая 101.

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: няма недопуснати кандидати .

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кaндидати за заемане на длъжността - младши експерт в отдел „Статистически изследвания – София“, сектор „Анкетни проучвания“ на Териториално статистическо бюро – Югозапад при Национален статистически институт

1. Общи познания за българската администрация
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на РБългария, 2013 – 2017 година;
2.3. Устройствен правилник на НСИ;
2.4. Национална статистическа програма за 2018 година;
2.5. Правилник за разпространение на статистически продукти и услуги;
3. Базови познания в областта на статистика
3.1. Учебни помагала по обща теория на статистиката;
3.2. Интернет страници на НСИ.
    Председател на комисията: (п)
/ Петранка Атанасова /

Дата: 11.10.2018 г.

 
Файл: