Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Софийска област“ в ТСБ - Югозапад при НСИ

Публикуван на: 11.10.2018 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

На основание чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и въз основа на Протокол № 1 от 09.10.2018 г. на комисия, назначена със заповед № ЮЗ-РД-04-77/08.10.2018 г. на директора на ТСБ – Югозапад за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Софийска област“ на Териториално статистическо бюро – Югозапад

Въз основа на нормативните изисквания за заемане на длъжността и направената преценката за съответствие с тях комисията реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия
1
Мирела Василева Василева
2
Васил Валентинов Веселинов
3
Наташа Георгиева Кирилова
4
Мариана Милчева Асенова

Б. Няма недопуснати кандидати.

Кандидатите, които са допуснати до конкурса, трябва да се явят за решаване на тест на 06.11.2018 г. от 09:30 часа в сградата на ТСБ – Югозапад, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, етаж 1, стая 101.

Явилите се кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Кандидатите, които успешно са издържали теста, трябва да явят за интервю на 06.11.2018 г. от 11.00 часа в сградата на ТСБ – Югозапад, ул. “П. Волов” № 2, високо тяло, етаж 1, стая 101.

Кандидатите, които са допуснати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Софийска област“ на ТСБ – Югозапад, могат да ползват за подготовката си следните информационни източници:

I. Относно изпълнението на държавна служба:
1. Закон за държавния служител (http://www.lex.bg/);
 
II. Относно нормативната уредба на статистическата дейност в страната:
1. Закон за статистиката;
2. Устройствен правилник на НСИ;
3. Национална статистическа програма за 2018 година;

Актуалните информационни източници могат да бъдат намерени в сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел Нормативна уредба.

 

Дата: 09.10.2018 г.                                      Председател на комисията:
                                                                                                        /Светла Иванова/
 
Файл: