Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Добрич“ в ТСБ - Североизток

Публикуван на: 11.10.2018 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 1 от 10.10.2018 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № ТСБ-РД-04-65/05.10.2018 г. на директора на ТСБ – Североизток, за организиране на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, при Национален статистически институт

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Въз основа на преценката комисията реши:

а) Допуска до конкурса следните кандидати:

1
Гочо Иванов Михайлов
2
Росица Стоилова Василева
3
Калоян Василев Гочев
4
Лидия Николаева Ицкова
5
Кръстина Иванова Коларова
6
Пламена Бориславова Банкова
7
Милен Янчев Желязков
8
Диана Пламенова Тодорова
9
Селда Нихан Кулеш
10
Десислава Валентинова Стоянова
11
Недялка Петрова Тодорова
12
Жени Николаева Ханзърова

б) Недопуснати кандидати: Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.10.2018 г. от 10.00 ч., в сградата на ТСБ – Североизток, гр. Варна, бул. „Сливница“ № 191, ет. 5 ст. 508

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на конкурса.

Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе в деня на провеждане на теста 24.10.2018 г. от 13.30 часа в сградата на ТСБ – Североизток, гр. Варна, бул. „Сливница“ № 191, ет. 5 ст. 508.

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на конкурсната длъжност.

1. Общи познания за българската администрация:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията;
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г. изменена чрез удължаване до 2020 година;
2.4. Национална статистическа програма за 2018 г.;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страницата на НСИ
 
Председател на комисията: (п)
(Неделчо Василев)
 
Файл: