Старши експерт - две щатни бройки в сектор „Социална статистика“ на отдел „Статистически изследвания - Варна“ при ТСБ - Североизток

Публикуван на: 11.10.2018 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 1 от 10.10.2018 г. на конкурсната комисия, назначена със заповед № ТСБ-РД-04-64/05.10.2018 г. на директора на ТСБ – Североизток,  за организиране на конкурс за заемане на две щатни бройки за длъжността „Старши експерт“ в сектор „Социална статистика“ на отдел  „Статистически изследвания - Варна“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, при Национален статистически институт

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Въз основа на преценката комисията реши:

а) Допуска до конкурса следните кандидати:

1
Елеонора Георгиева Бяндова
2
Василка Николаева Георгиева
3
Надя Веселинова Кацанска
4
Илия Георгиев Георгиев
5
Миглена Радева Велчева
6
Цветелина Николова Николова
7
Стоянка Михайлова Терзиева
8
Теодора Веселинова Русева
9
Тодор Росенов Петров
10
Маргарита Тошкова Кръстева
11
Ангелина Гочева Маркова
12
Дора Демирова Русева

б) Недопуснати кандидати:

Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1
Ирина Тодорова Великова
Не са представени документи за удостоверяване на нужния професионален опит или придобит ранг за заемане на длъжността.
2
Ваня Стоянова Петкова
Не са представени документи за удостоверяване на нужната минимална образователна степен.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 26.10.2018 г. от  10.00 ч., в сградата на ТСБ – Североизток,  гр. Варна, бул. „Сливница“  № 191, ет. 5 ст. 508.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на конкурса.

Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе в деня на провеждане на теста 26.10.2018 г.  от 13.30 часа в сградата на ТСБ – Североизток,  гр. Варна, бул. „Сливница“  № 191, ет. 5  ст. 508. 

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на двете конкурсни  длъжности:

1. Общи познания за българската администрация:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията;
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи  дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г. изменена чрез удължаване до 2020 година;
2.4. Национална статистическа програма за 2018 г.;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страницата на НСИ
 
    Председател на комисията: (п)
                                                (Петя Казакова)