Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Хасково” в ТСБ - Юг

Публикуван на: 09.07.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 19.07.2018 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Териториално статистическо бюро - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59 на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № Ю-РД-04-48/06.07.2018г. на директора на Териториално статистическо бюро - Юг,
 
Обявява:
 
І. Обявявам  конкурс по служебно правоотношение за  една щатна бройка -„Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания-Хасково в Териториално статистическо бюро - Юг.
 
II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
2. Професионален опит – не се изисква
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – статистика, икономика, информатика;
2. Компютърни умения - приложенията на MSOffice, Internet.
3. Владеенето на английски език е предимство.

ІV. Начин на провеждане на конкурса - решаване на тест и интервю.

V.  Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи както следва:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;

VІ. Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 11.30 ч и от 13.00 ч. до 16.00 часа - в сградата на ОСИ – Хасково, гр. Хасково, бул. “България“ №152, ет. VІІ, стая 703.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), до 10 дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.

VІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на:
- Информационното табло на VІІ етаж в сградата на ОСИ – Хасково
- на интернет страницата на НСИ /www.nsi.bg/.

VІІІ. Кратко описание на длъжността: събиране, оглед и обработка на статистически данни

ІX. Размерът на основната заплата за длъжността - 580 лв