Главен експерт в отдел „Обща администрация” в ТСБ - Юг

Публикуван на: 23.07.2018 г.

Препис – извлечение

от Протокола на комисията, назначена със Заповед № Ю-РД-04-52/12.07.2018г. на директора на ТСБ - Юг, за допускане на кандидатите до конкурс за една длъжност по служебно правоотношение за една щатна бройка – „Главен експерт” в отдел „Обща администрация“ в Териториално статистическо бюро – Юг.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

съгласно чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до конкурса кандидати:

Име, презиме и фамилия
1
Иванка Янкова Найденова
2
Иво Нанев Нанев
3
Мирослав Павлов Павлов
4
Николай Делчев Николов
5
Стефан Неделчев Неделчев
6
Марина Георгиева Тончева
7
инж. Димчо Иванов Коцев
8
Здравка Трендафилова Казакова


Недопуснати до конкурса кандидати - няма:

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 30.07.2018г. от 09:30 часа в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 30.07.2017г. от 12:00 в сградата на ТСБ - Юг, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Дата: 23.07.2018г.                                              Председател на комисията:  / п /
                         (Валентин Точев)
 
Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на една щатна бройка - Главен експерт” в отдел „Обща администрация в Териториално статистическо бюро – Юг.
 
1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2017 г.
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ.
 
4. Познания в областта на ИТ
4.1. Учебна и техническа литература в областта на:
- Операционни системи: Windows, Linux.
- Компютърни системи и мрежи;
4.2. Онлайн тестове за SQL, MySQL, информационна сигурност и общи ИТ такива.  
 
Председател на комисията:    /  п  /                                                                                                                                          
                                                                                                                         (Валентин Точев)
 
Файл: