Младши експерт в отдел „Човешки ресурси“ към дирекция „Обща администрация“ при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 04.06.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.06.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт - гр. София, ул. “Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-05-442/04.06.2018 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „младши експерт”  - 1 щ. бр. в отдел „Човешки ресурси“ към дирекция „Обща администрация“ при Централно управление на Националния статистически институт.
 
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
2. Професионален опит – не се изисква.
 
III. Допълнителни изисквания:
1. Специалност – управление на човешките ресурси, икономика, психология, публична администрация;
2. Компютърна грамотност – много добро познаване на MS Office - Excel, Word, работа с деловодна система.
 
IV. Начин на провеждане на конкурса – тест и интервю.
 
V. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят документи, както следва:
1. заявление по образец;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. копия от документи за придобитата образователна степен и допълнителна квалификация;
 
VI. Документите за участие се приемат всеки работен ден от  9.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа в сградата на Националния статистически институт, София, ул. Панайот Волов“ № 2, Ниско тяло, ет. 4,  стая 402 до 10 /десет/ дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса. При подаване на документите кандидатите се запознават с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).
 
VII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.
 
VIII. Кратко описание на длъжността: 
Участва в изпълнението на следните дейности в отдел „Човешки ресурси“:
 - планиране и организиране обучението на служителите в НСИ;
 - провеждане на студентски стажове;
 -  осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 - издаване на документи, регламентиращи трудовите и служебни правоотношенията на служителите;
 - обслужване на документооборота в НСИ. 
 
IX. Размер на основната заплата - 730 лв.