Държавен експерт - 1 щ. бр. в отдел „Информационни системи и приложен софтуер” към дирекция „Информационни системи и инфраструктура” при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 14.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ № ИСПС - 1

от заседание на комисия, назначена със Заповед №  РД – 05 – 467 от 12.06.2018 г.  на председателя на Националния статистически институт за провеждане на конкурс за една длъжност държавен  експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер“ към дирекция „Информационни системи и инфраструктура“

Днес,13.06.2018 г. конкурсна комисия в състав:

Юрий Стаменов, директор на дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ и председател на комисията

Антоанета Йотова - Стадник – началник на отдел „Информационни системи и приложен софтуер“

Павел Иванов – старши юрисконсулт в  отдел „Правни дейности“

Ивайло Цонковски - началник на отдел „Човешки ресурси“

проведе своето заседание в пълен състав при следния дневен ред:

1. Допуснати и недопуснати кандидати.

2. Определяне на дата за провеждане на конкурса и интервюто.

3. Определяне на критериите на които следва да отговорят кандидатите, за да бъдат допуснати до интервю.

4. Определяне на коефициент, с който следва да се умножат оценките от тест и интервю.

След преглед на документите на кандидатите и нормативните изисквания за заемане на длъжността, комисията реши:

По точка първа: Допуска до участие в конкурс следните кандидати, представили изисканите в обявата документи и отговарящи на минималните изисквания за заемане на длъжността:

1. Веселин Димитров Пейчинов

2. Антоанета Славчева Ропева

Няма недопуснати кандидати.

По точка втора: Комисията определя дата за провеждане на тест – 22.06.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ЦУ на НСИ, зала „Пресцентър“ и интервю в 10:30 часа на същия ден.

Продължителността на теста е определен на 30 минути.

Допуснатите кандидати да се явят на конкурса на 22.06.2018 г. в 09:50 часа в сградата на ЦУ на НСИ. Кандидатите следва да носят лична карта.

По точка трета: Определя минимална оценка, с която кандидатът ще се счита за издържал теста 4.00. Общ брой на въпросите е 15 бр., за издържал теста ще се счита кандидат, който е отговорил минимално на 13 бр. въпроси. Степен на нарастване на оценката – 0.5 на всеки едни верен отговор за въпрос над 13.

По точка четвърта: Определя се коефициент на тежест, с който следва да се умножат точките от теста - 3 и коефициент на тежест - 5, с който да се умножат точките от интервюто.

Комисия:
1……………………..
2……………………
3…………………….
4………………………
 
 
Дата: 13.06.2018  г.
 
Файл: