Младши експерт в отдел „Статистически изследвания - Стара Загора“ при ТСБ - Югоизток

Публикуван на: 04.06.2018 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ     

от Протокол № 1 от 04.06.2018 г. на комисията, назначена със заповед № ЮИ-РД-04-57/01.06.2018 г. на Директора на Териториално статистическо бюро – Югоизток за провеждане на конкурс за заемане на една длъжност „Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания – Стара Загора в Териториално статистическо бюро – Югоизток:

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Съгласно чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до конкурса кандидати - отдел „Статистически изследвания – Стара Загора”

№ по ред
Име, презиме и фамилия
Рег. № при подаване на документите
1.
Красимира Бобова
ЮИ-СЗ-ВХ-330/22.05.2018 г.
2.
Даниела Трендафилова
ЮИ-СЗ-ВХ-343/29.05.2018 г.
3.
Иванина Калинова
ЮИ-СЗ-ВХ-344/29.05.2018 г.
4.
Милена Савова
ЮИ-СЗ-ВХ-345/30.05.2018 г.

Недопуснати до конкурса кандидати за отдел „Статистически изследвания - Стара Загора ”– няма

Допуснатите кандидати следва да се явят на 18.06.2018 г. от 11.00 часа в стая № 302 на етаж 3 в сградата на отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 5 за решаване на тест.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе в деня на провеждане на теста 18.06.2018 г. от 13.15 часа в стая № 302 на етаж 3 в сградата на отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 5.

Нормативни документи и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността:

  1. Общи познания за българската администрация:
1.1. Закон за държавния служител;
1.2. Закон за администрацията;
  2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ:
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г., изменена чрез удължаване до 2020 година;
2.4. Национална статистическа програма за 2018 г.
2.5. Базови познания в областта на статистическите изследвания, провеждани от НСИ:
  3. Методологии на изследванията  - www.nsi.bg.

 

      Председател на комисията:
/Милена Караиванова/

 

Файл: