Младши експерт - 2 щ. бр. в отдел „Статистически изследвания - Русе” при ТСБ - Север

Публикуван на: 01.06.2018 г.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Съгласно чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и протокол № 1/30.05.2018 г. на комисия, назначена със заповед № С-РД-04-38/14.05.2018 г. на Директора на ТСБ - Север за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “Младши експерт” - 2 щ. бр. в отдел „Статистически изследвания - Русе” при ТСБ - Север,  допуска до конкурс:

1. Веселина Друмева Иванова

2. Мила Николаева Попова

3. Мелтем Гюрсел Адем      

4. Юлия Йорданова Терзиева

5. Иван Димитров Дамянов

6. Тихомир Владимиров Лачевски

7. Майя Парашкевова Лачевска

8. Ромина Йорданова Панайотова

9. Иван Димитров Цонев

10. Кристиана Георгиева Георгиева

11. Ивелина Николова Митева

12. Айсел Илханова Зеляйдинова

13. Силвия Тодорова Гецова

14. Пламена Трифонова Трифонова

15. Мария Чавдарова Добрева

16. Румяна Милкова Илиева

17. Ваня Тачева Цветкова-Петрова

18. Ани Стоянова Иванова

19. Мариана Димитрова Тодорова

20. Евгений Минчев Маринов

21. Вержиния Миленова Владимирова

22. Йоана Тончева Тончева

23. Цветелина Цветанова Цолова

24. Валери Николаев Николаев

25. Мария Милкова Минкова

26. Теменужка Иванова Сотирова

27. Кремена Любчева Рачева

28. Десислава Маринова Георгиева

29. Лидия Теодорова Пулчева

Допуснатите  кандидати трябва да се явят на 11.06.2018 г.  в сградата на ТСБ - Север, гр. Русе, ул. „Църковна независимост” № 16, етаж XII, стая 10 за решаване на тест от 9,30 ч до 10,30 ч.

Кандидатите трябва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 11.06.2018 г. от 14.00 ч. в сградата на ТСБ - Север,  гр. Русе,  ул. „Църковна независимост” № 16, етаж XII, стая 10.

*  За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжноста „Младши експерт” - 2 щ. бр. в отдел „Статистически изследвания - Русе” при ТСБ - Север, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:

1. Общи административни познания
1.1. Закон за държавния служител
1.2. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ
2.1. Закон за статистиката /www.nsi.bg/, рубрика „Нормативна уредба”
2.2  Устройствен правилник на НСИ /www.nsi.bg/, рубрика „Нормативна уредба”
2.3. Базови познания в областта на статистиката - публикувани в сайта на НСИ /www.nsi.bg/, рубрика „Статистически данни”, подрубрики: „Бизнес статистика”, „Демографска и социална статистика” и „Макроикономическа статистика”.
 

Дата: 30.05.2018 г.                                        Председател на комисията: …(п)………                                                                                                                                 (Марчела Киселова)

 

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

съгласно чл.21, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол № 1/30.05.2018 год. на комисия, назначена със заповед № С-РД-04-38/14.05.2018 г. на Директора на ТСБ - Север за провеждане на конкурс за  длъжността „младши експерт” - 2 щ. бр. в отдел “Статистически  изследвания - Русе” при ТСБ - Север,

не допуска до конкурс:

  • Няма недопуснати кандидати
Дата: 30.05.2018 г.                                             Председател на комисията: ...........(п)...................
                                                                                                                                                                                                                                (Марчела Киселова)
 
Файл: