Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Силистра” при ТСБ - Север

Публикуван на: 01.06.2018 г.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Съгласно чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и протокол № 1/ 31.05.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № С-РД-04-37/14.05.2018 г. на Директора на ТСБ - Север за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “старши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Силистра” при ТСБ - Север, допуска до конкурс:

1. Пламена Стоянова Аврамова

2. Десислава Петрова Алексиева

3. Георги Димов Георгиев

4. Анелия Тодорова Цонева

5. Стоянка Стоянова Радева

6. Галина Николова Златева

7. Светлана Миткова Тепелиева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 12.06.2018 г. в административната сградата на отдел „Статистически изследвания - Силистра” при ТСБ - Север, гр. Силистра, ул. „Шар планина” № 75, етаж 7, стая 79 за решаване на тест от 9:30 ч до 10:30 ч.

Кандидатите трябва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 12.06.2018 г. от 12:00 ч. в сградата на отдел „Статистически изследвания - Силистра” при ТСБ - Север, гр. Силистра, ул. „Шар планина” № 75, етаж 7, стая 79 .

*  За подготовка допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „старши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Силистра” при ТСБ - Север, могат да ползват следните области на познанието и информационни източници:

1. Общи административни познания
1.1. Закон за държавния служител
1.2. Закон за счетоводството
 
2. Познания за законови и други документи, регламентиращи дейността на НСИ
2.1 Закон за статистиката, /www.nsi.bg/ рубрика „Нормативна уредба”
2.2 Устройствен правилник на НСИ, /www.nsi.bg/ рубрика „Нормативна уредба”
2.3. Метаданни и методология на изследванията в областта на краткосрочна и годишна бизнес статистиката, публикувани в сайта на НСИ /www.nsi.bg/, рубрика „Статистически данни”, подрубрики: „Бизнес статистика”.

Дата: 31.05.2018 г.                                        Председател на комисията: ……(п)……                                                                                                                              (Добромира Йовчева)

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Съгласно чл.21, от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и протокол № 1/ 31.05.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № С-РД-04-37/14.05.2018 г. на Директора на ТСБ - Север за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “старши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Силистра” при ТСБ - Север,

Не се допускат до конкурс:

1. Вероника Генчева Вълчева - Не са представени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

2. Еюб Ахмедов Еюбов – Документите са получени по пощата и са регистрирани в деловодството на отдел „Статистически изследвания - Силистра” при ТСБ - Север с Вх. № С-СИ-ВХ-154/17.05.2018 год. Получените документи по пощата не позволяват еднозначно да се идентифицира кандидатът. Съгласно чл. 17 ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) „подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник”. Не са спазени разпоредбите и на чл. 18 ал. 1, а именно: „При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност”.

Дата: 31.05.2018 г.                                                    Председател на комисията: ……(п)....……
                                                                                        (Добромира Йовчева)
 
Файл: