Старши експерт в отдел „Управление на бази данни” към дирекция „Информационни системи и инфраструктура” при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 23.05.2018 г.

Препис – извлечение

от Протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-05-410/18.05.2018 г. на председателя на НСИ за провеждане на конкурсна процедура за заемане на  длъжността „Старши експерт” в отдел „Управление на бази данни” към дирекция „Информационни системи и инфраструктура” при ЦУ на НСИ.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
 
съгласно чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
Допуснати до конкурса кандидати:
Име, презиме и фамилия
1
Ангел Иванов Вуков
2
Антоанета Славчова Ропева

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 31.05.2018  г. от 9.30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, ет. партер, зала „Пресцентър”.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 31.05.2018 г. от 10.30 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2. ет. партер, зала „Пресцентър”.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурса кандидати за заемане на длъжността „Старши експерт” в отдел „Управление на бази данни” към дирекция „Информационни системи и инфраструктура”.

1. Database SQL Language Reference;

2. FUNDAMENTALS OF Database Systems SIXTH EDITION, Ramez Elmasri
Department of Computer Science and Engineering, The University of Texas at Arlington, Shamkant B. Navathe, College of Computing, Georgia Institute of Technology
 
3. Microsoft® SQL Server® 2008 Bible, Published by,Wiley Publishing, Inc.
10475 Crosspoint Boulevard, Indianapolis, IN 46256, www.wiley.com, Copyright © 2009 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana,Published simultaneously in Canada
ISBN: 978-0-470-25704

4. OCA /OCP -Oracle Database 11g, All-in-One, Exam Guide, (Exam 1Z0-051, 1Z0-052, and 1Z0-053), John Watson, Roopesh Ramklass

Дата: 21.05.2018 г.                                                Председател на комисията: /п/
                                                                                                                                     (Юрий Стаменов)
Файл: