Работна среща по проект за младежката миграция в Дунавския регион (YOUMIG)

На 30.04.2018 г. в Националния статистически институт се проведе работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg – Danube Transnational Programme – ERDF).

Участие взеха експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Агенцията по заетостта и Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките.

По време на срещата бяха представени и обсъдени специфични индикатори, свързани с измерване на младежката миграция.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на следния интернет адрес: