Първи успешно приключили преговори на Българското председателство в областта на статистиката

На 10 април 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (GNI).

От страна на Парламента преговорите водеше г-н Роберто Гуалтиери, председател на Комисията по икономически и парични въпроси. Съветът беше представляван от г-н Сергей Цветарски, председател на Работна група „Статистика“ и председател на НСИ. Делегацията на Европейската комисия беше ръководена от г-жа Мариана Коцева, генерален директор на Евростат.

Председателството водеше преговорите въз основа на мандата, даден от КОРЕПЕР (Комитет на постоянните представители на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз) след постигането на общ подход в Работна група „Статистика“ в края на 2017 година. Дискусията се основаваше на изготвения от Българското председателство преди триалога документ с предложения за постигане на компромис по различията между позицията на държавите членки и измененията, предложени от Парламента.

Като най-спорни се очертаха въпросите, свързани с гарантирането на качеството на статистическата информация за брутния национален доход, без това да довежда до съществено увеличаване на натовареността на националните статистики  и респондентите.

След изслушване на аргументите на всяка от страните бяха одобрени взаимноприемливи компромисни текстове. Предстои окончателното приемане на предложението за регламент от страна на двата законодателни органа на ЕС - Парламента и Съвета.