Годишна сесия на Статистическата комисия на ООН

В периода от 6 до 9 март 2018 г. в централата на ООН, Ню Йорк, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще вземе участие в работата на най-авторитетния форум в световната статистическа система - 49-ата сесия на Статистическата комисия на ООН (СКООН).

Създадена от Икономическия и социален съвет на ООН, СКООН подпомага Съвета при: насърчаване на развитието на националните статистики и подобряване на тяхната съпоставимост; координиране на статистическата работа на специализираните агенции; разработване на статистическите услуги на Секретариата; консултиране на органите на ООН по въпроси, свързани със събиране, анализ и разпространение на статистическа информация; насърчаване на подобряването на статистиката и статистическите методи като цяло.

СКООН представя доклад за всяка своя сесия на Икономическия и социален съвет на ООН, както и резолюции и препоръки.

По традиция преди началото на сесията на СКООН ще се проведе специален семинар на 2 март 2018 г., петък, на който ще бъде предоставена възможността за обмен на опит в оперативната съвместимост на данните и платформите за обмен на данни на национално, регионално и световно ниво.

На 5 март 2018 г., понеделник, ще се състои Форум на високо ниво за официалната статистика, на който ще се обсъждат начините за подобряване на комуникацията между статистиците и ключови заинтересовани страни.

И тази година сесията ще се проведе под мотото „По-добри данни. По-добър живот“ в контекста на честването на Световния ден на статистиката - 20 октомври, отбелязан за първи път през 2010 година.

В дневния ред на сесията са включени различни теми за дискусия и вземане на решение: данни и индикатори за целите на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.; наръчник за статистическите организации; отворените данни; наблюдение на домакинствата; Big Data за официалната статистика; развитие на регионалната статистика; работните методи на Статистическата комисия и други. За информация ще бъдат представени теми от областта на демографската статистика; статистиката за равнопоставеността на половете; статистиката на услугите; програмата за международни сравнения и статистиката на цените и други.

Председателят на НСИ г-н Цветарски ще проведе редица срещи, ще участва в дискусии и обмен на мнения със статистици от целия свят.

За повече информация: