Приети са Отчетът за дейността на НСИ през 2017 г. и Националната статистическа програма за 2018 година

На своето редовно заседание на 11 януари 2018 г. Министерският съвет прие Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2017 г. и Националната статистическа програма за 2018 година.

През 2017 г. НСИ проведе успешно 257 статистически изследвания, а органите на статистиката - 44. В Отчета за 2017 г. специално внимание е отделено на проведените за първи път изследвания и дейности. Сред тях са: Годишни разходи на работодателите за труд и техните основни компоненти; Дейност на финансовите предприятия, които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с действащото законодателство; Регионална бизнес демография; Пространствени данни за населението в грид формат; Статистическа система от индикатори за устойчиво развитие.

В Отчета е поставен акцент върху постигнатите резултати от изпълнението на хоризонталните приоритети, заложени в Стратегията за развитие на Националната статистическа система, както и върху изпълнението на дейностите по производство на статистическа информация по тематични области.

Съгласно Националната статистическа програма за 2018 г. 267 са изследванията, които НСИ ще проведе през настоящата година. Нови за 2018 г. са изследванията:
  • Прогнози за населението;
  • Читалища;
  • Подготовка и поетапно въвеждане в статистическата практика на страната на Международната класификация на престъпленията за статистически цели на ООН/Евростат;
  • Разработване на система от статистически индикатори „Цели за устойчиво развитие 2030“;
  • Разработване на средство за самооценка на качеството на статистическите изследвания;
  • Разработване на национална структура на метаданни за процеса (NPMS) за всички статистически изследвания и зареждането им в националното ИТ средство за съхранение на справочни метаданни;
  • Методика за краткосрочно прогнозиране на временни редове;
  • Предоставяне на анонимизирани данни за научни и изследователски цели;
  • Професионални болести;
  • Изследване на употребата на продукти за растителна защита.

НСИ ще участва в различни проекти на ЕК като: Субнационална статистика; Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs); Статистика на научноизследователската и развойна дейност и на иновационната дейност през 2018 година.

Във връзка с оптимизирането на разходите и започналото намаляване на натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.

Документите са обнародвани в бр. 8 на Държавен вестник от 23.01.2018 г. и ще бъдат публикувани на сайта на НСИ.