Проект „Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор „Индустрия“

Националният статистически институт стартира работата по проект на тема „Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор „Индустрия“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 08352.2017.004-2017.775.

Основната цел на проекта е подобряване на отчитането на данните за крайното потребление на енергия в сектор „Индустрия“ чрез осигуряване на детайлна разбивка на съществуващите агрегирани показатели за отчетната 2017 година. Събраните по проекта данни ще отговорят на нарастващите потребителски нужди за по-детайлна информация относно потреблението на енергия от индустриалните отрасли с висока енергоемкост, което оказва влияние върху енергийната ефективност, емисиите от парникови газове, свързани с енергийното потребление и производство, разходите за енергия, енергийната зависимост и конкурентоспособността на икономиката.

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през юни 2019 година.