Методолози в ЦУ

 

Наименование на формуляр

Методолог
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
1
Справка за предприятието през 2017 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
2
Справка за местните единици за 2017 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 9)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
3
Справка за група предприятия през 2017 година (Приложения 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 и 15)
Анелия Денкова
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
0877364088
4
Счетоводен баланс към 31.12.2017 година (Приложения 2, 3, 4 и 10)
Албена Димитрова
133
0877140627
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
5
Отчет за приходите и разходите за 2017 година (Приложения 1, 2, 3, 4 и 10)
Албена Димитрова
133
0877140627
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Раздел V. Дивиденти  (Приложения  2 и 4)
Марин Гергов
537
0877364061
6
Отчет за собствения капитал за 2017 година (Приложение 2, 4, 5, 6 и 7)
Албена Димитрова
133
0877140627
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
7
Отчет за паричните потоци за 2017 година (Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10)
Албена Димитрова
133
0877140627
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
8
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15)
Веселинка Горанова
224
 
Лиляна Дудева
114
 
9
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година на микропредприятията (Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 и 15)
Веселинка Горанова
224
 
Лиляна Дудева
114
 
10
Справка за таксите и комисионните за 2017 г. (Приложения 1, 2, 5 и 6)
Марин Гергов
537
0877364061
11
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2017 г. (Приложения 1, 2, 4, 5, 6 и 7)
Марин Гергов
537
0877364061
12
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година (Приложения 1,2, 4, 5, 6, 7 и 9)
Ирена Янакиева
176
0877140553
Анелия Вихърова
129
0877140553
13
Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални (ДМА) и ДНА с екологично предназначение за 2017 г. (Приложение 2)
Зорка Борисова
108
 
Румяна Иванова
761
0877362804
14
Справка за данъците и таксите през 2017 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 )
Румяна Иванова
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
 
15
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година (Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 9)
Марин Гергов
537
0877364061
16
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда, (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници  за 2017 година (Приложения 2 и 9).
Румяна Иванова
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
 
17
Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2017 година (Приложения 2, 4 и 6)
Елена Петрова
507
 
Десислава Малинкова
192
 
Елза Барбова
115
 
18
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2017 година (Приложения 2, 4, 5, 6, 7 и 8)
Елена Петрова
507
 
Десислава Малинкова
192
 
Елза Барбова
115
 
19
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10)
Тодор Давидков
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
20
Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2017 година (Приложение 2)
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
21
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2017 година (Приложение 2)
Веселина Маринова
106
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
Анелия Вихърова
129
0877140553
22
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2017 година (Приложение 2)
Татяна Николова
153
0877140328
Кармен Искрова
160
0877140458
23
Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година (Приложения 1 и 2)
Татяна Николова
153
0877140328
Даниела Георгиева
514
0877140627
24
Справка за разходите на суровини и материали за 2017 (Приложение 2)
Маргарита Цветкова
659
 
25
Отчет за разхода на горива и енергия за 2017 година (Приложение 2)
Ирина Митова
476
 
Иванка Цветкова
590
 
Антония Първанова
589
0877368495
26
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2017 година (Приложение 2)
Ивета Минкова
191
 
Ирина Денчева
625
 
Люба Янева
621
 
27
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година (Приложения 2, 4, 5, 6 и  9)
Рени Петкова
103
0877368503
Ваня Желева
158
0877368503
28
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти през 2017 година (Приложения 1 и 2)
Елка Ерменкова
722
0877146983
Елена Петрова
131
0877146983
Яна Велева
184
 
29
Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции (Приложение 2)
Кармен Искрова
160
0877140458
Албена Димитрова
133
0877140627
Татяна Николова
153
0877140328
30
Справка за състоянието и разходите на общинските администрации за водоснабдителна инфраструктура за 2017 година (Приложение 9)
Цветослав Стоев
182
 
Мариета Петрова
504
 
31
Справка за загубите от кризисни събития през 2017 година (Приложение 9)
Росица Петрова
771
 
32
Справка за начислен премиен приход и изплатени претенции от застрахователите по чл. 83, ал. 1 от ЗЗО през 2017 година (Приложение 5)
Евелин Йорданова
459
 
33
Предприятия с нестопанска цел (Приложение 4) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
34
Застрахователи (Приложение 5) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
35
Специализирани инвестиционни предприятия (Приложение 6) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
36
Пенсионноосигурителни дружества (Приложение 7) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
37
Пенсионни фондове (Приложение 8) – специфични отчети
Десислава Асенова
477
0877146970
Катерина Кленовска
439
0877146970
38
Справка за предоставените заеми и привлечените депозити по институционални сектори и подсектори (попълва се само от търговските банки) (Приложение 9)
Марин Гергов
537
0877364061
39
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до ……..  2017 година (Приложение 3)
Албена Димитрова
133
0877140627
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
40
Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за периода от………до ……..  2018 година (Приложение 10)
Албена Димитрова
133
0877140627
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
41
Консолидирани годишени отчети за дейността през 2017 година (Приложения 12, 13, 14 и 15)
Албена Димитрова
133
0877140627
Кармен Искрова
160
0877140458
Йорданка Лашкова
156
0877140495
42
Декларация за предприятия с приходи и разходи под  500 лв. и за предприятия без дейност (Приложение 11)
Кармен Искрова
160
0877140458