ГОД на нефинансовите предприятия, съставящи баланс, на хартиен носител

Попълнени хартиени формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция. Те се представят заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител. Приетата годишна данъчна декларация получава уникален входящ номер, който задължително се записва като входящ номер и на Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс за 2017 година.

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2017 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2017 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2017 година
2. Справка за местните единици за 2017 година
3. Справка за група предприятия през 2017 година
4. Счетоводен баланс към 31.12.2017 година
5. Отчет за приходите и разходите за 2017 година
6. Отчет за собствения капитал за 2017 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2017 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 г. на микропредприятията
10. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2017 година
11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2017 година
12. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2017 година
13. Справка за разходите за придобиване и поддържане на дълготрайни материални (ДМА) и нематериални активи (ДНА) с екологично предназначение за 2017 година
14. Справка за данъците и таксите през 2017 година
15. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2017 година
16. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2017 година
17. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2017 година
18. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2017 година
19. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017 година
20. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2017 година
21. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2017 година
22. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2017 година
23. Справка за продажбите и търговските обекти през 2017 година
24. Справка за разходите на суровини и материали за 2017 година
25. Отчет за разхода на горива и енергия за 2017 година
26. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2017 година
27. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2017 година
28. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2017 година
29. Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.