Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2017 година

Уважаеми дами и господа,

Данните в годишния отчет се попълват от всички нефинансови предприятия, несъставящи баланс, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2017 г., а също и от физическите лица по чл.29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2018 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2018 година.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет се санкционира по чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

През 2018 година НСИ и НАП Ви дават възможност да представите годишния си отчет за дейността за 2017 година по един от следните начини:

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

По електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система “Бизнес статистика” чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

повече

Чрез формуляри на хартиен носител

повече

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите на следните телефони:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси по технически проблеми по експлоатацията на системата
Цанка Лазарова
118
0877140356
Лидия Кръстева
616
0877140356
Ирина Билковска
582
0877140356
Цветелина Раковска
509
0877140356
Царевна Пейчинова
533
0877140356
Теодора Стефанова
721
0877140356
Ангел Вуков
233
0877140356
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Кармен Искрова
160
0877140458
Албена Димитрова
133
0877140627
Йорданка Лашкова
156
0877140495
Татяна Николова
153
0877140328
Справка за предприятието
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Катерина Герасимова
584
0877147265
Красимира Недева
668
877364088
Справка за заетите лица
Тодор Давидков
 
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
Справка за търговските обекти за продажби на дребно
Татяна Николова
 
153
0877140328
Даниела Георгиева
514
0877140627
Справка за вземанията и задълженията
Елена Петрова
 
507
 
Десислава Малинкова
 
192
 
Елза Барбова
 
115
 
Справка за таксите и комисионните
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за данъците и таксите
Румяна Иванова
 
761
0877362804
Ивайло Рангелов
113
 
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти
Елка Ерменкова
 
722
0877146983