Заседание на Националния статистически съвет

На заседанието на Националния статистически съвет (НСС), проведено на 1 декември 2017 г., беше обсъден и приет Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2017 година. През изминалата година НСИ проведе 257 статистически изследвания и дейности, а органите на статистиката - 44. В отчета е направен детайлен преглед на изпълнението на всички изследвания и стратегически приоритети през 2017 година. Членовете на НСС изразиха положително становище относно неговото съдържание и обхват.

На заседанието беше разгледан разработеният от НСИ проект на Националната статистическа програма за 2018 година. В нея е предвидено провеждането на общо 267 статистически изследвания и дейности от Националния статистически институт и 46 статистически изследвания и дейности от органите на статистиката. В проекта на Програмата са включени 33 нови изследвания, дейности и проекти на НСИ, както и две нови изследвания на Министерството на земеделието, храните и горите и Националния осигурителен институт. След като беше подчертана добрата работа в рамките на Националната статистическа система, проектът на Националната статистическа програма за 2018 година беше одобрен от всички присъстващи.

На заседанието бяха обсъдени и приети „Насоки за разпространение на статистическа информация в Националната статистическа система на България“.

Във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз от 1 януари до 30 юни 2018 г. г-н Сергей Цветарски, председател на НСИ, запозна  членовете на НСС с програмата на Работна група „Статистика“.