Младши експерт в отдел „Статистически изследвания” - Кърджали в ТСБ - Юг

Публикуван на: 08.12.2017 г.

Препис – извлечение

от Протокола на комисията, назначена със Заповед № Ю-РД-04-80/29.11.2017г. на и.д. директора на ТСБ - Юг, за допускане на кандидатите до конкурс за една щатна бройка – „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания-Кърджали в Териториално статистическо бюро – Юг.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

съгласно чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до конкурса кандидати - ОСИ – Кърджали:

Име, презиме и фамилия
1
Аджа Камбер Вали
2
Златка Ангелова Ангелова
3
Йорданка Георгиева Зафирова
4
Гергана Павлова Ганева
5
Красимира Динкова Дякова
6
Сехер Ибрахим Мехмед
7
Анелия Здравкова Бояджиева
8
Стефка Николова Николова
9
Ирина Енева Минчева


Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ – Кърджали - няма:

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 15.12.2017г. от 10:30 часа в сградата на ТСБ - Юг, гр.Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 15.12.2017г. от 12:00 в сградата на ТСБ - Юг, гр.Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Дата: 06.12.2017г.                                     Председател на комисията:   /п/
(Мария Желева)
 

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на една щатна бройка – „Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Кърджали в Териториално статистическо бюро – Юг.

1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за администрацията;
1.2. Закон за държавния служител;
1.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
2.3. Национална статистическа програма за 2017 г.;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ.
Председател на комисията:    /п/
                                                                                                                           (Мария Желева)
 
Файл: