НСИ обучава експерти от Държавната статистическа служба на бившата югославска република Македония в областта на управление на качеството

В периода 15 - 17 ноември 2017 г. Националният статистически институт е домакин на тридневно обучение, на което експерти от дирекция „Методологично-учебен център“ запознават македонските си колеги с българския опит в областта на управлението на качеството в НСИ. Обучението се провежда в рамките на Многонационалната програма за сътрудничество в областта на статистиката IPA 2014. От Държавната статистическа служба на бившата югославска република Македония присъстват г-н Зирап Адеми, заместник-председател, и г-жа Мира Тодорова, сътрудник на директора на дирекция „ИТ поддръжка“.  На обучението от страна на НСИ участват Д-р Богдан Богданов, Заместник-председател на НСИ, г-н Валентин Чавдаров, Директор на Дирекция „Методологично-учебен център“, г-жа Галя Статева, държавен експерт в отдел „Обща методология и анализ на статистическите изследвания“ и г-жа Венета Петрова, Началник на отдел „Планиране, проекти и координация“.

В процеса на обучението следните основни теми са предмет на дискусията:

 Запознаване с Националната статистическа система на Р България и рамката за осигуряване на качеството
 Българският опит в системата за управление на качеството
 Национална версия на GSBPM 5.0 и индикатори за качество по фазите на процеса
 Внедряване на SIMS 2.0 в националната статистическа практика
 Доклади за качеството във формат ЕSQRS и ръководство за тяхното изготвяне
 ИТ средство за производство и съхранение на национални метаданни
 Вътрешен одит за качество в НСИ
 Добри практики на НСИ за повишаване на качеството на статистическата информация на регионално ниво
 Внедряване на ISO 9001: 2015 в ЦУ на НСИ и ТСБ
 Опитът на България при провеждането на Партньорската проверка през 2014 година.

Посещението допринася за затвърждаване на добрите отношения между двете статистически служби и е предпоставка за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между тях.