НСИ участва в заседание на Комитета на Европейската статистическа система и Европейския статистически форум

Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и заместник-председателят Диана Янчева ще участват в 35-ото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 16 ноември 2017 г. в Евростат, Люксембург.

Комитетът ще обсъди и гласува предложението за регламент за изпълнение на Комисията за приемане на спецификациите на допълнителния модул за 2019 г. относно организацията на работата и работното време към извадковото наблюдение на работната сила съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета.

Комитетът също така ще се произнесе по предложенията за изменение на Кодекса на европейската статистическа практика и ще обсъди и даде становището си по няколко документа, включително относно стратегическите приоритети на Европейската статистическа система (ЕСС) за периода след 2020 г., Визия 2020 за ЕСС и въпроса за достъпа до притежавани от частни лица данни за статистически цели.

На 17 ноември сутринта г-н Цветарски и г-жа Янчева ще вземат участие в заседание на Европейския статистически форум. По време на събитието ръководителите на националните статистически служби на държавите - членки на ЕС, и на статистическите дирекции на централните банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) ще разгледат стратегическото сътрудничество между ЕСС и ЕСЦБ, както и влиянието на епохата на „пост-истината“ върху доверието в статистиката.

Същия ден следобед ръководството и директорите на дирекции на НСИ ще проведат среща с изпълняващия длъжността генерален директор на Евростат Мариана Коцева и съответните завеждащи отдели, на която ще обсъдят актуалното състояние на отворените законодателни предложения в областта на статистиката и работата по тях по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 година.