Проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейското здравно интервю“

Националният статистически институт започна работа по проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейското здравно интервю“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия
№ 07154.2017.002-2017.494.
 
Целта на проекта е качествено и количествено тестване на нови променливи, които да бъдат включени в бъдещите вълни на изследването Европейско здравно интервю. Ще бъдат тествани въпроси от следните области:
 
- Хора с увреждания;
- Детско здраве;
- Пациентски опит;
- Хранителни навици.

Дейностите по проекта ще бъдат изпълнени на два етапа:

-  Качествено тестване на избраните въпроси в домакинства, попаднали в извадката на Изследването на доходите и условията на живот, 2018 (EU-SILC). Ще бъдат анкетирани 350 лица, от които 180 респонденти с наличие на дълготрайни ограничения. Въпросите за децата ще бъдат тествани сред 30 деца на възраст до 15 години. 
Дейностите по този етап стартират през октомври 2017 г. и ще приключат през май 2018 година.

- Количествено тестване по време на реалното изследване от третата вълна на Европейското здравно интервю - ще се проведе сред представителна за страната извадка от 5 270 лица, живеещи в обикновени домакинства. Анкетирането ще се извърши през периода октомври - декември 2019 година.

Проектът е с продължителност 36 месеца и приключва през септември 2020 година.