Старши експерт в отдел „Статистически изследвания - Търговище“ на ТСБ - Североизток

Публикуван на: 24.11.2017 г.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 1 от 23.11.2017 г. на комисията, назначена със заповед  № ТСБ-РД-04-70/20.11.2017 г. на директора на ТСБ – Североизток за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Статистически изследвания  - Търговище“ на ТСБ - Североизток

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

Име, презиме, фамилия
1.
Моника Диянова Златева
2.
Ивелина Милчева Малчева
3.
Боряна Емилова Братоева - Стоянова

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1.
Стефка Драганова Иванова
Представените документи не удостоверяват наличието на 1 (една) година минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността, или притежаван V младши ранг, придобит като държавен служител.
Специалността в образователната степен на кандидата не съответства на изискванията за заемане на длъжността.

Редът на изписване на кандидатите в протокола съответства на поредността и датата на подадените от всеки от тях заявления за участие в конкурса.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.12.2017 г. от 11.00 часа в сградата на ТСБ – Североизток, Отдел „Статистически изследвания – Търговище“, гр. Търговище, бул. „М.Андрей“ № 51, етаж 7, стая 72.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 07.12.2017 г. от 14.30 часа в сградата на ТСБ – Североизток, гр. Търговище, ул. „М.Андрей“ № 51, етаж 7, стая № 73.   

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на конкурсната  длъжност:

1. Познания за законови и други документи, регламентиращи статистическата дейност:
1.1. Закон за статистиката;
1.2. Стратегия за развитие на Националната статистическа система 2013-2017 година;
1.3. Устройствен правилник на НСИ.
 
2. Общи административни познания:
2.1. Закон за държавния служител;
2.3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

3. Статистическа дейност – методология на статистическите изследвания в рубрики на интернет страницата на НСИ.

Председател на комисията:              / п /
                                                                                                ………………………..
                                                                                                   /Юлияна Митева/
 
Файл: