Две длъжности „Младши експерт“ в отдел „Статистически изследвания - Бургас“ и отдел „Статистически изследвания - Стара Загора“ към ТСБ - Югоизток

Публикуван на: 13.11.2017 г.
 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
     
от Протокол № 1 от 10.11.2017 г. на комисията, назначена със заповед № ЮИ-РД-04-96/31.10.2017 г. на Директора на Териториално статистическо бюро – Югоизток за провеждане на конкурс за заемане на две длъжности „Младши експерт“ в Териториално статистическо бюро – Югоизток с място на работа :
а.     в сектор „Бизнес статистика“, отдел „Статистически изследвания - Бургас” – една позиция;
б.     в отдел „Статистически изследвания – Стара Загора” – една позиция.
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
Съгласно чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
Допуснати до конкурса кандидати - отдел „Статистически изследвания - Бургас”
№ по ред
Име, презиме и фамилия
1.
Елена Веселинова Палова
2.
Ваня Проданова Манолова
3.
Нина Георгиева Янева
4.
Славенка Георгиева Узунова
5.
Николета Михайлова Славова
6.
Екатерина Манолова Стаматова
7.
Мартина Желева Михова
8.
Йорданка Иванова Стоева
9.
Калина Йорданова Йорданова
10.
Антоанета Кирова Николова-Янчева
11.
Валентина Димитрова Георгиева
12.
Ваня Вълчева Тодорова
13.
Христо Николаев Котов
14.
Христина Светославова Банчева
15.
Валентина Славова Златева
16.
Ива Илиянова Тодорова
17.
Марина Маринова Тотева
18.
Цветелина Красимирова Стефанова
19.
Добромира Стайкова Гаджева
Недопуснати до конкурса кандидати за отдел „Статистически изследвания - Бургас”– няма
 
Допуснати до конкурса кандидати  -  отдел „Статистически изследвания – Стара Загора
№ по ред
Име, презиме и фамилия
1.
Христислава Младенова Димитрова
Недопуснати до конкурса кандидати за отдел „Статистически изследвания – Стара Загора - няма
 
Допуснатите кандидати следва да се явят на 23.11.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, гр. Бургас, к-с Славейков, бул. “Янко Комитов” № 3 етаж 2, зала № 7, за решаване на тест.
 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе в деня на провеждане на теста 23.11.2017 г. от 13.00 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, гр. Бургас, к-с Славейков, бул. “Янко Комитов” № 3 етаж 2, зала № 7.
 
 
Нормативни документи и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността:
1. Общи познания за българската администрация:
1.1.  Закон за държавния служител;
1.2.  Закон за администрацията.
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ:
2.1.  Закон за статистиката;
2.2.  Устройствен правилник на НСИ;
2.3.  Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г.;
2.4.  Национална статистическа програма за 2017 г.
3. Базови познания в областта на статистическите изследвания, провеждани от НСИ:
3.1.  Интернет страницата на НСИ – методологии на изследванията.
 
                                          
      Председател на комисията:
/Дочка Камбурова/ 
 
Файл: