Старши експерт в сектор „Социална статистика и анкетни проучвания“, отдел „Статистически изследвания - Бургас“ при ТСБ - Югоизток

Публикуван на: 06.11.2017 г.
 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
     
от Протокол № 1 от 03.11.2017 г. на комисията, назначена със заповед № ЮИ-РД-04-93/24.10.2017 г. на Директора на Териториално статистическо бюро – Югоизток за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ в сектор „Социална статистика и анкетни проучвания“, отдел „Статистически изследвания - Бургас” в Териториално статистическо бюро – Югоизток:
 
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
Въз основа на преценката комисията реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
по ред
Име, презиме фамилия
1.
Никола Георгиев Димов
2.
Йорданка Иванова Стоева
3.
Ваня Георгиева Ангелова
4.
Галина Петрова Стоянова
5.
Ивелина Миткова Чолакова
6.
Мартина Желева Михова
7.
Елена Веселинова Палова
8.
Калинка Димитрова Мирчева
9.
Ваня Проданова Манолова
10.
Нина Георгиева Янева
11.
Красимира Христова Славчева
12.
Наталия Маврова Томова
13.
Радка Ганчева Пашова
14.
Радост Кирилова Борисова
15.
Марина Атанасова Чалъкова
16.
Мелине Арсен Бакърджиева
17.
Екатерина Манолова Стаматова
18.
Жанета Николаева Шахова
19.
Ирина Петрова Петрова
20.
Диана Тодорова Георгиева
 
б) Недопуснати кандидати:
по ред
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
1
Николета Михайлова Славова
Представените документи не удостоверяват изпълнението на
изискванeто за „професионален опит” – 1 година или ранг V мл.
 
Допуснатите кандидати следва да се явят на 14.11.2017 г. от 09.30 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, гр. Бургас, к-с Славейков, бул. “Янко Комитов” № 3 етаж 2, зала № 7, за решаване на тест.
 
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
 
Интервюто с кандидатите успешно издържали теста ще се проведе в деня на провеждане на теста 14.11.2017 г. от 13.00 часа в сградата на Териториално статистическо бюро - Югоизток, гр. Бургас, к-с Славейков, бул. “Янко Комитов” № 3 етаж 2, зала № 7,
 
 
Нормативни документи и информационни източници, които могат да се ползват при подготовка на допуснатите до конкурс кандидати за заемане на длъжността:
 
1. Общи познания за българската администрация:
1.1.  Закон за държавния служител;
1.2.  Закон за администрацията;
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ:
2.1.  Закон за статистиката;
2.2.  Устройствен правилник на НСИ;
2.3.  Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 г.;
2.4.  Национална статистическа програма за 2017 г.;
3. Базови познания в областта на статистическите изследвания, провеждани от НСИ:
3.1.  Интернет страницата на НСИ – методологии на изследванията.
 
                                          
      Председател на комисията:
/Дочка Камбурова.

 

Файл: