Две щатни бройки - „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Пазарджик” и една щатна бройка „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания - Пловдив” в ТСБ - Юг

Публикуван на: 06.11.2017 г.

Препис – извлечение

от Протокола на комисията, назначена със Заповед № Ю-РД-04-71/31.10.2017г на и.д. директора на ТСБ - Юг, за допускане на кандидатите до конкурс за три длъжности по служебно правоотношение за заемане две  щатни бройки – „Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Пазарджик” и една щатна бройка -„Младши експерт”в отдел „Статистически изследвания-Пловдив”в Териториално статистическо бюро- Юг.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

съгласно чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до конкурса кандидати - ОСИ – Пловдив:

Име, презиме и фамилия
1
Васка Иванова Андреева
2
Цветелина Бойчова Бонева
3
Николай Илиев Арабаджиев
4
Тихомир Найденов Христов
5
Мария Емилова Костадинова
6
Иванка Павлова Дънева
7
Николай Тодоров Велов
8
Стефка Николова Николова
9
Василка Костадинова Василева
10
Станьо Златев Златев
11
Пенка Атанасова Форшинова
12
Павлина Валентинова Иванова
13
Халил Сейдиев Салиев
14
Теодора Миленова Георгиева
15
Петър Вангелов Къртичев

Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ – Пловдив - няма:

 

Допуснати до конкурса кандидати - ОСИ – Пазарджик:

Име, презиме и фамилия
1
Петко Веселинов Коцев
2
Тодорка Симеонова Караджова
3
Деница Николаева Коцева
4
Малинка Благоева Хрисчева
5
Симона Сашова Бързакова
6
Анета Йорданова Иванова
7
Юлиана Димитрова Пецанова
8
Надежда Димитрова Близнакова
9
Марияна Тоскова Кузманова
10
Лъчезар Димитров Бараков
11
Любомира Спасова Ангелова
12
Натали Венцева Ганчева

Недопуснати до конкурса кандидати за ОСИ – Пазарджик:

1. Юлиана  Василева Серева

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 13.11.2017г. от 10:00 часа в сградата на ТСБ - Юг, гр.Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста ще се проведе на 13.11.2017г. от 12:00 в сградата на ТСБ - Юг, гр.Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59, ет. 3, зала 310.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

 

Председател на комисията: / п /
                                     (Николета Малинова)   
 

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурс кандидати за три длъжности по служебно правоотношение за заемане две  щатни бройки – „Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания-Пазарджик” и една щатна бройка -„Младши експерт” в отдел „Статистически изследвания-Пловдив”в Териториално статистическо бюро- Юг.

1. Общи познания за българската администрация http://www.lex.bg/
1.1. Закон за държавния служител;
 
2. Познания за законови и други документи регламентиращи дейността на НСИ. (www.nsi.bg)
2.1. Закон за статистиката;
2.2. Устройствен правилник на НСИ;
 
3. Базови познания в областта на статистиката
3.1. Интернет страница на НСИ.
 
 
Председател на комисията: / п /
                                     (Николета Малинова)   

 

Файл: